>فالوور ایرانی اینستاگرام
فالوور ایرانی اینستاگرام 2018-02-22T19:15:31+00:00

فالوور ایرانی اینستاگرام

لوگوی اینستاگرام

فالوور ایرانی اینستاگرام

سفارش افزایش فالوور واقعی ایرانی اینستاگرام از ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ عدد انجام خواهد شد. فالوور ها در دو نوع فیک و کاملا واقعی، فعال و تماما ایرانی می باشند. به علت واقعی بودن، فالوور ها احتمالا ریزش خواهند داشت که ریزش فالوور نوع دوم ستاره دار (کیفیت عالی) گارانتی خواهد شد.

1K فالوور اینستاگرام

1K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۱ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

1K فالوور اینستاگرام

1K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور فعال ایرانی
مدت زمان تکمیل ۵ روز
قیمت مناسب
گارانتی ریزش
پرداخت ایمن
نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۵۰.۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

2K فالوور اینستاگرام

2K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۲ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۲۷۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

2K فالوور اینستاگرام

2K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور فعال ایرانی
مدت زمان تکمیل ۱۰ روز
قیمت مناسب
گارانتی ریزش
پرداخت ایمن
نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

3K فالوور اینستاگرام

3K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۳ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۳۷۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

3K فالوور اینستاگرام

3K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور فعال ایرانی
مدت زمان تکمیل ۱۵ روز
قیمت مناسب
گارانتی ریزش
پرداخت ایمن
نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۱۵۰.۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

4K فالوور اینستاگرام

4K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۴ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۴۹۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

4K فالوور اینستاگرام

4K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور فعال ایرانی
مدت زمان تکمیل ۲۰ روز
قیمت مناسب
گارانتی ریزش
پرداخت ایمن
نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۲۰۰.۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

5K فالوور اینستاگرام

5K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۵ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۶۱۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

5K فالوور اینستاگرام

5K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور فعال ایرانی
مدت زمان تکمیل ۲۵ روز
قیمت مناسب
گارانتی ریزش
پرداخت ایمن
نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۲۵۰.۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

6K فالوور اینستاگرام

6K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۶ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۷۱۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

6K فالوور اینستاگرام

6K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور فعال ایرانی
مدت زمان تکمیل ۳۰ روز
قیمت مناسب
گارانتی ریزش
پرداخت ایمن
نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۳۰۰.۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

7K فالوور اینستاگرام

7K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۷ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۸۲۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

7K فالوور اینستاگرام

7K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور فعال ایرانی
مدت زمان تکمیل ۳۵ روز
قیمت مناسب
گارانتی ریزش
پرداخت ایمن
نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۳۵۰.۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

8K فالوور اینستاگرام

8K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۸ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۹۲۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

8K فالوور اینستاگرام

8K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور فعال ایرانی
مدت زمان تکمیل ۴۰ روز
قیمت مناسب
گارانتی ریزش
پرداخت ایمن
نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۴۰۰.۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

9K فالوور اینستاگرام

9K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۹ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۱۰۳۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

9K فالوور اینستاگرام

9K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور فعال ایرانی
مدت زمان تکمیل ۴۵ روز
قیمت مناسب
گارانتی ریزش
پرداخت ایمن
نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۴۵۰.۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

10K فالوور اینستاگرام

10K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۱۰ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۱۱۳۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

10K فالوور اینستاگرام

10K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور فعال ایرانی
مدت زمان تکمیل ۵۰ روز
قیمت مناسب
گارانتی ریزش
پرداخت ایمن
نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۵۰۰.۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

مقایسه فالوور ایرانی ارزان و فالوور ایرانی کیفیت عالی

فالوور ایرانی ارزان فالوور ایرانی کیفیت عالی
بدون گارانتی ریزش گارانتی ریزش تا یکماه
میکس ایران و عرب ۱۰۰ درصد ایرانی
صرفا جهت افزایش رقم فالوورها ارتقا کسب و کار (هدفمند)
بدون نیاز به پسورد نیاز به پسورد
فالوور غیر فعال فالوور واقعی

لطفا قبل از ثبت سفارش موارد زیر را مطالعه نمایید:

اقدامات قبل از سفارش فالوور اینستاگرام

 • قبل از خرید فالوور در پیج خود فعالیت داشته باشید دیگر پیج های اینستاگرام را لایک و فالو نمایید.
 • خود را فعال نشان دهید. به هیچ وجه برای پیج های بدون پست اقدام به خرید فالوور ننمایید.
 • حداقل 9 تا 12 پست در پیج خود درج نمایید.

اقدامات بعد از سفارش

لطفا پس از خرید فالوور اینستاگرام تا 72 ساعت اقدامات زیر را انجام ندهید:

 • Unfollow کردن یا Following کردن بیش از حد
 • درج لایک و کامنت بیش تر از حد مجاز
 • درج کامنت های غیر اخلاقی و خارج از عرف به جهت احتمال Report دادن دیگر کاربران به پشتیبان اینستاگرام
 • تغییر نام کاربری صفحه اینستاگرام
 • درج تگ های لیست سیاه اینستاگرام

ملاحظات

 • لطفا پیج اینستاگرام خود را در حالت “باز” (public) قرار دهید تا سفارش شما بدرستی انجام انجام گردد.
 • اگر پیج اینستاگرام شما “بسته” (private) باشد سفارش شما انجام نخواهد شد!
 • لطفا در طول زمان انجام عملیات بارگیری فالوور اینستاگرام، توسط یک دستگاه کامپیوتر، لپتاپ، موبایل یا تبلت درون حساب کاربری خود لاگین باشید تا حساب شما فعال بماند.
 • برای خرید فالوور اینستاگرام “آیدی پیج” خود را به طور صحیح در کادر فالوور صفحه پرداخت سایت ما درج نمایید. نمونه صحیح درج آی دی پیج: https://instagram.com/yourusername

موضوعات مرتبط:

2 دیدگاه

 1. ahmad 2017/08/28 در 11:42 - پاسخ

  سلام
  به نظر شما سایت هایی که نوشتن خرید فالوور اینستاگرام ایا واقعا ممکنه ؟ چطور میشه به یک سایت اعتماد کرد و پول پرداخت کرد؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  • پشتیبان 1 2017/09/03 در 11:49 - پاسخ

   سلام وقت شما بخير
   به ترتيب:
   ١- بررسي رتبه سايت در صفحات ابتدايي گوگل در مورد كلمات كليدي پر رقيب
   ٢- مشاوره و تماس تلفني با مديران سايت
   ٣- بررسي درج آدرس فيزيكي در صفحه تماس با ما سايت
   ٤- خريد ارزانترين محصول سايت جهت تست
   ٥- ضمانت بازگشت وجه و پشتيباني بعد از خريد

درج دیدگاه