خانه>فالوور ایرانی اینستاگرام
فالوور ایرانی اینستاگرام 2017-04-21T14:39:13+00:00

فالوور ایرانی اینستاگرام

لوگوی اینستاگرام

فالوور ایرانی اینستاگرام

افزایش فالوور ایرانی اینستاگرام شما به دو طریق رایگان و روش غیر رایگان امکان پذیر می باشد. در روش رایگان شما می توانید خودتان با صرف وقت فالوور جذب نمایید بطور مثال برای جذب 1000 فالوور باید 1 الی 2 هفته وقت صرف کنید ولی در روش غیر رایگان با پرداخت وجه بصورت آنی هزاران فالوور بدست می‌ آورید. حال انتخاب با شماست که بخواهید هفته‌ ها وقت صرف کنید و یا با پرداخت وجه در عرض مدت زمان بسیار کوتاه به تعداد دلخواه فالوور اینستاگرام جذب نمایید.

1K فالوور اینستاگرام

1K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۱ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

1K فالوور اینستاگرام

1K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور ایرانی
تکمیل ۶ ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۲۶۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

2K فالوور اینستاگرام

2K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۲ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۲۷۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

2K فالوور اینستاگرام

2K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور ایرانی
تکمیل ۱۲ ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۴۲۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

3K فالوور اینستاگرام

3K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۳ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۳۷۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

3K فالوور اینستاگرام

3K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور ایرانی
تکمیل ۱۸ ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۵۶۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

4K فالوور اینستاگرام

4K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۴ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۴۹۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

4K فالوور اینستاگرام

4K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور ایرانی
تکمیل ۲۴ ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۷۱۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

5K فالوور اینستاگرام

5K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۵ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۶۱۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

5K فالوور اینستاگرام

5K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور ایرانی
تکمیل ۳۰ ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۸۷۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

6K فالوور اینستاگرام

6K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۶ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۷۱۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

6K فالوور اینستاگرام

6K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور ایرانی
تکمیل ۳۶ ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۱۰۱۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

7K فالوور اینستاگرام

7K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۷ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۸۲۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

7K فالوور اینستاگرام

7K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور ایرانی
تکمیل ۴۲ ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۱۱۵۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

8K فالوور اینستاگرام

8K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۸ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۹۲۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

8K فالوور اینستاگرام

8K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور ایرانی
تکمیل ۴۸ ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۱۳۱۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

9K فالوور اینستاگرام

9K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۹ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۱۰۳۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

9K فالوور اینستاگرام

9K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور ایرانی
تکمیل ۵۴ ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۱۴۶۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

10K فالوور اینستاگرام

10K فالوور ایرانی
فالوور ایرانی
مدت زمان تکمیل ۱۰ روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۱۱۳۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

10K فالوور اینستاگرام

10K فالوور ایرانی اینستاگرام با کیفیت
فالوور ایرانی
تکمیل ۶۰ ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی ۷/۲۴
قیمت: ۱۶۱۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

لطفا قبل از ثبت سفارش موارد زیر را مطالعه نمایید:

اقدامات قبل از سفارش فالوور اینستاگرام

 • قبل از خرید فالوور در پیج خود فعالیت داشته باشید دیگر پیج های اینستاگرام را لایک و فالو نمایید.
 • خود را فعال نشان دهید. به هیچ وجه برای پیج های بدون پست اقدام به خرید فالوور ننمایید.
 • حداقل 9 تا 12 پست در پیج خود درج نمایید.

اقدامات بعد از سفارش

لطفا پس از خرید فالوور اینستاگرام تا 72 ساعت اقدامات زیر را انجام ندهید:

 • Unfollow کردن یا Following کردن بیش از حد
 • درج لایک و کامنت بیش تر از حد مجاز
 • درج کامنت های غیر اخلاقی و خارج از عرف به جهت احتمال Report دادن دیگر کاربران به پشتیبان اینستاگرام
 • تغییر نام کاربری صفحه اینستاگرام
 • درج تگ های لیست سیاه اینستاگرام

ملاحظات

 • لطفا پیج اینستاگرام خود را در حالت “باز” (public) قرار دهید تا سفارش شما بدرستی انجام انجام گردد.
 • اگر پیج اینستاگرام شما “بسته” (private) باشد سفارش شما انجام نخواهد شد!
 • لطفا در طول زمان انجام عملیات بارگیری فالوور اینستاگرام، توسط یک دستگاه کامپیوتر، لپتاپ، موبایل یا تبلت درون حساب کاربری خود لاگین باشید تا حساب شما فعال بماند.
 • برای خرید فالوور اینستاگرام “آیدی پیج” خود را به طور صحیح در کادر فالوور صفحه پرداخت سایت ما درج نمایید. نمونه صحیح درج آی دی پیج: https://instagram.com/yourusername

موضوعات مرتبط:

درج دیدگاه